تکنولوژی و تولیدات صنعتی بروز

داشتن صنعت پویا و دانش بنیان در تمامی حوزه ها یکی از بالهای پیشرفت و توسعه کشور می باشد.

ادامه

کشاورزی علمی و تخصصی

کشاورزی ، ماشین آلات و ابزارهای مربوط به این حوزه به دلیل حساسیت آن در کانون تمرکز شرکت ایکا می باشد.

ادامه